Dejavnosti

 • Spremljanje dogajanja v domači in mednarodni toksikologiji
 • Vzpodbujanje in širjenje raziskovanja na področju toksikologije v Sloveniji
 • Vzpodbujanje izobraževanja na področju toksikologije na vseh nivojih
 • Vodenje registra slovenskih toksikologov vključno za pravno-izvedenske potrebe
 • Identifikacija toksikoloških problemov in načrtovanje ustreznih rešitev
 • Informiranje in svetovanje za javnost
 • Organizacija strokovnih predavanj, sestankov, seminarjev in kongresov na državnem in mednarodnem nivoju
 • Povezovanje z drugimi toksikološkimi ali sorodnimi društvi na državnem in mednarodnem nivoju
 • Sodelovanje pri izvajanju ustreznih projektov
 • Izdaja biltena in drugih strokovnih publikacij
 • Priprava in urejanje spletne strani na medmrežju
 • Založništvo in uredniška dejavnost

 

 • Monitoring developments in national and international toxicology,
 • Promotion and dissemination of research in the field of toxicology in Slovenia
 • Promote education in the field of toxicology at all levels
 • The register of Slovenian toxicologists including legal and expert needs
 • Identification of toxicological problems and design solutions,
 • Information and advice to the public
 • Organization of lectures, meetings, seminars and conferences on national and international level,
 • Connect to other toxicological or similar societies at national and international level,
 • Cooperation in the implementation of relevant projects
 • Edition of the Bulletin and other professional publications
 • Prepare and edit web pages on the Internet,
 • Publishing and editorial activity
 • Development and other appropriate activities