• Spremljanje dogajanja v domači in mednarodni toksikologiji

 • Vzpodbujanje in širjenje raziskovanja na področju toksikologije v Sloveniji

 • Vzpodbujanje izobraževanja na področju toksikologije na vseh nivojih

 • Vodenje registra slovenskih toksikologov vključno za pravno-izvedenske potrebe

 • Identifikacija toksikoloških problemov in načrtovanje ustreznih rešitev

 • Informiranje in svetovanje za javnost

 • Organizacija strokovnih predavanj, sestankov, seminarjev in kongresov na državnem in mednarodnem nivoju

 • Povezovanje z drugimi toksikološkimi ali sorodnimi društvi na državnem in mednarodnem nivoju

 • Sodelovanje pri izvajanju ustreznih projektov

 • Izdaja biltena in drugih strokovnih publikacij

 • Priprava in urejanje spletne strani na medmrežju

 • Založništvo in uredniška dejavnost

 

 • Monitoring developments in national and international toxicology,

 • Promotion and dissemination of research in the field of toxicology in Slovenia

 • Promote education in the field of toxicology at all levels

 • The register of Slovenian toxicologists including legal and expert needs

 • Identification of toxicological problems and design solutions,

 • Information and advice to the public

 • Organization of lectures, meetings, seminars and conferences on national and international level,

 • Connect to other toxicological or similar societies at national and international level,

 • Cooperation in the implementation of relevant projects

 • Edition of the Bulletin and other professional publications

 • Prepare and edit web pages on the Internet,

 • Publishing and editorial activity

 • Development and other appropriate activities