Indeks člankov
Statut
Stran 2
Vse strani

Na podlagi določil veljavnega Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06) je občni zbor na seji dne 7.7. 2009 sprejel sklep o spremembi pravil Slovenskega toksikološkega društva, ki so spremenjena v prečiščeni obliki kot sledi:

PRAVILA DRUŠTVA

------------------------------

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili se določijo:

- ime in sedež društva,

- zagotavljanje javnosti dela,

- namen društva in njegove naloge,

- način stopanja v članstvo društva,

- prenehanje članstva in izstop iz društva,

- organi, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,

- sestava organov in število njihovih članov,

- način volitev članov organov, njihova razrešitev in mandat,

- oblike dela organov,

- pravice in dolžnosti članov društva,

- pravice in dolžnosti organov društva,

- odgovornost članov in organov društva,

- zastopanje društva,

- viri materialnih sredstev in

- način prenehanja društva.

IME, SEDEŽ IN PEČAT DRUŠTVA

2. člen

Ime društva je: Slovensko toksikološko društvo

Angleško ime društva je: Slovenian Society of Toxicology

Logo društva pri organizaciji srečanj je: SloTOX

3. člen

Sedež društva je v Ljubljani.

Spremembo naslova sedeža sprejema upravni odbor.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pečat društva je okrogle oblike s premerom 33 mm z imenom in navedbo kraja sedeža društva ter emblemom.

JAVNOST DELA

5. člen

Delo društva je javno in poteka v skladu z zakonom.

Društvo zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov društva.

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost prek sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

Društvo obvešča svoje člane:

- sredstev javnega obveščanja,

- z izdajo pisnih informacij,

- z obveščanjem prek spletne strani

- po pošti,

- po elektronski pošti in

- s tem, da so zapisniki o sejah vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.

Društvo obvešča javnost:

- prek sredstev javnega obveščanja in

- s publicistično dejavnostjo.

Za dajanje ustnih informacij sta zadolžena predsednik in podpredsednik upravnega odbora društva, posebne pisne informacije pa daje upravni odbor društva.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik upravnega odbora društva.

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

a) Namen društva

Društvo je samostojno, prostovoljno, nepridobitno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo s toksikologijo. Namen društva je vzdrževanje in promocija znanja toksikologije in izmenjava informacij iz različnih toksikoloških in sorodnih področij.

b) Naloge društva so:

- spremljanje dogajanja v domači in mednarodni toksikologiji,

- spodbujanje in širjenje raziskovanja na področju toksikologije v Sloveniji,

- spodbujanje izobraževanja na področju toksikologije na vseh ravneh,

- vodenje registra slovenskih toksikologov vključno za pravno-izvedenske potrebe,

- identifikacija toksikoloških problemov in načrtovanje ustreznih rešitev,

- informiranje in svetovanje za javnost,

- organizacija strokovnih predavanj, sestankov, seminarjev in kongresov na državni in mednarodni ravni,

- povezovanje z drugimi toksikološkimi ali sorodnimi društvi na državni in mednarodni ravni,

- sodelovanje pri izvajanju ustreznih projektov,

- izdaja biltena in drugih strokovnih publikacij,

- priprava in urejanje spletne strani na medmrežju,

- založništvo in uredniška dejavnost, v skladu z veljavnimi predpisi,

- razvoj drugih primernih aktivnosti na področju delovanja društva.

ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki v ta namen poda pisno pristopno izjavo in se je izkazal s strokovnim delom na področju toksikologije.

Član društva je lahko tudi tujec.

Članstvo v društvu predlaga upravni odbor.

8. člen

Prošnja za članstvo v društvu se opravi s pisno pristopno izjavo na predlog vsaj enega člana društva upravnemu odboru društva.

O upravičenosti prošnje razpravlja upravni odbor in pri tem upošteva predvsem kandidatovo delo.

O sprejemu novega člana odloča občni zbor.

9. člen

Člani društva plačujejo članarino, katere višino predlaga upravni odbor in sprejme občni zbor za vsako naslednje leto najkasneje do 15. decembra tekočega leta.

Člani društva so dolžni plačevati članarino vsako leto za tekoče leto.

10. člen

Pravice članov društva so:

- da volijo in so lahko izvoljeni v organe društva,

- da dajejo predloge in pobude glede delovanja društva in

- da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov in društva nasploh.

11. člen

Dolžnosti članov društva so:

- da dosledno spoštujejo določila Pravil društva in sklepe organov društva,

- da s svojim znanjem in strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju namenov in nalog društva ter izvajanju posameznih aktivnosti društva in

- da redno plačujejo članarino.

12. člen

Društvo ima lahko tudi častne člane.

Naziv častni član se lahko podeli priznanemu in zaslužnemu strokovnjaku in/ali znanstveniku, ki je s svojim delom in prizadevanji posebej pripomogel k uresničevanju namenov in nalog društva in za katerega občni zbor ugotovi, da zasluži to priznanje.

Način podeljevanja nazivov častnih članov ter njihove pravice prepiše društvo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

- z izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo in

- s smrtjo.

14. člen

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo.

15. člen

Član se črta iz društva, če ne plača članarine eno leto kljub predhodnemu pisnemu opominu. Sklep o črtanju člana sprejme častno razsodišče društva. Zoper sklep je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od dneva prejema pisnega odpravka sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

16. člen

Člana se lahko izključi iz društva, če grobo krši določila pravil društva in sklepov njegovih organov, če zavestno ravna proti interesom društva in če škodi njegovemu ugledu.

O izključitvi odloča na prvi stopnji častno razsodišče.

Zoper sklep o izključitvi je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.